Tuesday, 1 April 2014

Tanjung Sepat

Location: Tanjung Sepat
今天午餐后,突然想起Tanjung Sepat的包,就浩浩荡荡去半天游。其实之前已拍过了,不过今天才知道情人桥哪儿晚上的灯光还不错,很用心布置。
Post a Comment

Search 毅足迹